තොරතුරු නිලධාරි මුද්‍රණය
ලියන ලද්දේ Department of Samurdhi Development   

 

INFORMATION OFFICER:


Mr. A.H.L.D.G.Wijesinghe

DIRECTOR(Admin & Establishment)              

TEL : 011-2873799 /FAX:011-2873996